Provozní řád a podmínky

 1. Jógové studio Freedom se nachází na adrese náměstí Svobody 27, Frýdek - Místek, 73801, ve třetím patře, je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.
 2. Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem jógového studia Freedom ve Frýdku Místku. Zakoupením jednorázového vstupu, kreditu, kurzu, workshopu nebo masterclass potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, souhlasí s provozním řádem a zavazuje se jej plně respektovat a chovat se v souladu s ním.
 3. Každý klient je oprávněn vstoupit do prostor jógového studia a využívat jeho vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb uvedeným v rezervačním systému nebo webu studia v sekci Rezervace.
 4. Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v systému nahraný kredit, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. 
 5. Jógové studio je otevřeno dle aktuálně platné nabídky jógových lekcí a kurzů, které jsou uvedeny na webových stránkách rezervačního systému
 6. Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách, Instagramu nebo na Facebooku.
 7. Platba lekcí dle ceníku studia probíhá přes rezervační systém či hotově na místě. Čerpat lze také z výhodného kreditového systému rezervačního systému. Platba speciálních lekcí, kurzů a workshopů se provádí taktéž přes rezervační systém.
 8. Ceník, pravidla rezervací a výhody kreditového systému jsou popsány na webu jógového studia v sekci Rezervace
 9. Storno a zrušení lekcí je možné nejpozději 18 hodin před začátkem lekce prostřednictvím rezervačního systému. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu. Možnost zrušení kurzu, workshopu nebo masterclass je vždy specifikována na webu jógového studia u dané akce nebo v rezervačním systémuPřihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami. Děkujeme za pochopení.
 10. Po vstupu do Studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném. Klientům jsou k dispozici kabinky k převléknutí a prostor k odložení osobních věcí přímo v prostorách jógového studia. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti odložené v prostorách jógového studia (jako jsou osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 11. Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Jógové studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.

 12. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením. Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

 13. V prostorách jógového studia platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu či požívání jiných omamných či psychotropních látek. Dále není povoleno vnášet do prostor jógového studia zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

 14. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

 15. Návštěvníci jsou povinni respektovat příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách jógového studia. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

 16. Děti mladší 16 let se smí pohybovat v prostorách jógového studia pouze pokud se dostavili na lekci určenou dětem, mimo tuto lekci pouze po předchozím souhlasu personálu, v obou případech vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.

 17. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 16 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor jógového studia, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiného doprovodu dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 16 let v prostorách jógového studia zodpovědný tento doprovod.


Provozní řád jógového studia Freedom Frýdek Místek

Dne 19.4.2023